הלכות תשעה באב. הלכות תשעה באב

אבל מצום תשעה באב חולים פטורים לגמרי, ולכן אין צורך שיאכלו פחות מכשיעור, וגם אין צורך שיתענו כמה שעות יב - טיול והליכה לכותל המערבי
וכ"כ ט"ז, פמ"ג וחק יעקב ויש שכתבו דמיירי באין לו אשה ובנים, שלא קיים פריה ורביה, דמותר לעשות סעודה

תשעה באב

ולא פירש לנו התנא במה ממעטין.

23
ההלכות, המנהגים, הקורונה: תשעה באב שחל
וכן ציצית, דכתיב : "בצע אמרתו"
ערוך השולחן הלכות תשעה באב
אבל בתשעה באב, שנכפלו בו הצרות ושני בתי המקדש שעמדו לישראל חרבו בו, חייבים לצום בכל מצב
תשעה באב
ב - כללי הצומות שלושה הבדלים הלכתיים ישנם בין צום תשעה באב לצומות הקלים: א צום תשעה באב נמשך יממה שלימה, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים; ואילו הצומות הקלים נמשכים יום בלבד, מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים
ואם המינקת תרגיש בצום חולשה עד שתצא מגדר מינקת ותהיה כחולה - מותר לה לאכול ולשתות וכל אלו הדברים כדי לזכור את ירושלים, שנאמר: : "אם אשכחך ירושלים
וכיוון שכתב "ממעטין בשמחה" — ממילא ידענו שכן הוא, כמו בחול המועד אבל שבעה עשר בתמוז, וצום גדליה ועשרה טבת — אמרו בגמרא שם: רצו מתענין, וכו'

הלכות תשעה באב

הנה דברים הנאכלים חיים, כמו פירות וירקות הנאכלים חיים — אינן בכלל תבשילין, ויכול לאכול מהם כמה מינים, דתבשיל אינו אלא "תבשיל", כשמו שמתבשל.

הלכות תשעה באב
הרי בשניה שהוא יבנה הוא יחרב שוב
הלכות תשעה באב
וכן מה שכתב משום דעולה על שולחן מלכים — מה ענין זה לזה? לכן אצלינו מדינא — כל מין כיבוס אסור בשבוע שחל תשעה באב בתוכה
הלכות תשעה באב
וכן מעוברת הסובלת מחולשה גדולה, כגון שחסר לה דם פחות מ-10 גר' המוגלובין , פטורה מהצום