בוקר טוב יום שני. יום טוב

בהבערה, אסרו חכמים להוליד אש חדשה, אך מותר להעביר אש קיימת ולהדליק באמצעותה אש חדשה שאר ל"ט מלאכות לא הותרו כלל, אף לצורך אוכל נפש
ה פסק כדעת הרמב"ם שאין צורך בעירוב עבור יום טוב ואילו פסק כדעת הרשב"א בכל יום טוב פרשה המיוחדת לאותו יום, וב קוראים את פרשת קרבן המוסף של אותו יום

יום טוב

בתורה הוא מכונה "שבת שבתון" אך העונש הנקבע בתורה למחללו קל מהעונש שנקבע למחלל.

4
יום טוב
יום כיפור - מפאת הקושי הגדול לצום שני ימים רצופים, לא תיקנו חז"ל יום טוב שני, אף שהטעם לתקנה קיים גם ביום כיפור
יום טוב
עונג יום טוב- עניין נוסף הוא החובה לענג גופו ביום טוב על ידי ריבוי מאכלים טובים, עריכת שתי סעודות גדולות וריבוי האור בבית
יום טוב
על כן, קבעו שעל כל יהודי שגר בחו"ל לחגוג שני ימים טובים בכל חג
אף שהדלקת אש מותרת, כיבויה והחלשתה אסורים כמו כן, לא הותרו מלאכות לצורך "", כגון לעשות שפוד וסכין, תנור וכיריים
ה הסביר בדעת הרמב"ם שאין צורך בעירוב חצרות ביום טוב, וההוצאה מחצר לחצר מותרת גם ללא עירוב מלאכת הבישול, ההבערה וההוצאה הותרו לכל צורך של תענוג שהותרו לצורך אכילה , ושאר המלאכות המנויות הותרו רק לצורך אוכל נפש

יום טוב

.

17
יום טוב
אם היום שלמחרת הוא שבת תיקנו חז"ל שאפשר לבשל אך יש להתקין מערב יום טוב לצורך כך ראו
יום טוב
המסכת ב העוסקת בדיני יום טוב היא
יום טוב
כאמור, מלאכת בישול הותרה לכל צורכי היום כגון לחמם מים לרחיצה וכו' , אך אסור לבשל דבר שאינו צורך היום