משפטים בגיאומטריה לבגרות. [גיאומטריה] משפטים בגיאומטריה

אם במשולש חוצה זווית הוא גובה , אז המשולש הוא שווה שוקיים מיתרים שווים זה לזה אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להם שוות זו לזו
המשיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה 2 בכל משולש אפשר לחסום מעגל

משפטים בגאומטריה worksheet

שטח מקבילית שווה למכפלת צלע המקבילית בגובה לצלע זו.

Before you continue to YouTube
לזוויות היקפיות שוות קשתות שוות ומיתרים שווים 3
משפטים גאומטריים במעגל
משפטים בגאומטריה worksheet
במעגל , אם מרחקו של מיתר ממרכז המעגל קטן יותר ממרחקו של מיתר אחר , אז מיתר זה ארוך יותר מהמיתר האחר
שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי אם במשולש ישר זוית ,זוית חדה של , אז הניצב מול זוית זו שווה למחצית היתר
מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית לדעתי כל המשפטים שציינת תקינים

Before you continue to YouTube

הערה 2: גודל קשת היא כגודל הזווית המרכזית הנשענת עליה.

17
104 משפטים בגיאומטריה
רשימת משפטים בגיאומטריה שניתן לצטט בבחינת הבגרות ללא הוכחה הערות: 1
משפטים בגיאומטריה
במעגל , זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת
משפטים בגיאומטריה
שלושת התיכונים במשולש נחתכים בנקודה אחת
מקבילית בעלת זווית 90 מעלות היא מלבן סכום הזוויות של משולש הוא 180
אם יש זוג זוויות מתאימות שוות ,אז שני הישרים מקבילים יקבלו, משום ש"המשפטים" האלה לא מוגדרים כמשפטים, אלא כתכונות של אותו מצולע

משפטים בגיאומטריה

שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה.

3
משפטים בגיאומטריה
טרפז בו האלכסונים שווים זה לזה הוא טרפז שווה שוקיים 43
משפטים בגאומטריה worksheet
במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה
[סיכום] רשימת משפטים בגיאומטריה שניתן לצטט בבחינת הבגרות ללא הוכחה
במשולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות זו לזו