קמצא ובר קמצא. קמצא ובר קמצא

אם כך, תיכנס, גש אליו, תגיד שלום, לחץ את ידו Get up and leave my house! כשיש תופעה של מריבות, סכסוכים ובריתות הגנה, גם האהבה עשויה להיות אינטרסנטית
המשמש טעה ובמקום להזמין את קמצא הזמין את בר קמצא וכשישראל מתדרדר, מסתאב ויורד אף מתחת לעמים, גם החורבן שעלול לבוא עליו גדול יותר

13. אגדות החורבן

אמר: הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, שמע מיניה קא ניחא להו.

a-omori.com
אך שוב מנע אותם רבי זכריה
קמצא ובר קמצא
א' ר' יוסי בר ר' אבון — עינוותנותו של ר' זכריה בר אבקליס היא שרפה את ההיכל
קמצא ובר קמצא
טיטוס הכניס זונה ל, פרס ובא עליה, ואז קרע את , ונעשה נס וירד ממנה
התפלא בר-קמצא מאוד על ההזמנה וחשב: "מדוע הזמין אותי האיש? הוא בא להזהיר אותנו שמי שרגיל שלא לסטות מהדרך, ומפחד מכל חידוש, סופו להביא אסון חז"ל בדבריהם באו להצביע על מציאות כללית מקולקלת שהייתה קיימת בירושלים, שהיא זו שהביאה לחורבן
אמרו החכמים "נהרוג את בר קמצא, בכדי שלא ילשין עלינו ויעמיד את כולנו סכנה" בהתבוננות עמוקה, אפשר לומר כי החורבן לא היה עונש שהשית אלוהים בגלל שנאת החינם, אלא שהשנאה עצמה מובילה לחורבן הבית באופן בלתי נמנע

קמצא ובר קמצא

אמר לו: אתן לך את עלות הסעודה כולה.

22
על קמצא ובר
איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא
קמצא ובר קמצא
הלך, שלח בידו עגל משולש
מדוע שנאו את בר
עכשיו כעס בר-קמצא מאוד מאוד